Teléfono Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña607 93 21 98 | Mapa Asamblea por una Escuela Bilingüe en CataluñaC/ Consell de Cent 322 Entl. C (08007 - Barcelona) | Email Asamblea por una Escuela Bilingüe en CataluñaAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. Facebook - Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña Twitter - Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña Youtube - Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña Youtube - Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña

 • Hem creat un formulari especial per a la sol·licitud d'escolarització bilingüe d'alumnes amb necessitats especials

  Hem creat un formulari especial per a la sol·licitud d'escolarització bilingüe d'alumnes amb necessitats especials

 • Promovem i difonem els avantatges del bilingüisme i del trilingüisme en la societat

  Promovem i difonem els avantatges del bilingüisme i del trilingüisme en la societat

 • T’assessorem i t'ajudem a sol·licitar l'escolarització bilingüe pel teu fill/a

  T’assessorem i t'ajudem a sol·licitar l'escolarització bilingüe pel teu fill/a

 • Fomentem i implantem en el sistema educatiu l'ensenyament en les dues llengües oficials i en una llengua estrangera

  Fomentem i implantem en el sistema educatiu l'ensenyament en les dues llengües oficials i en una llengua estrangera

 • Promovem i difonem els avantatges del bilingüisme i del trilingüisme en la societat

  Promovem i difonem els avantatges del bilingüisme i del trilingüisme en la societat

Estatuts de l'Assemblea per una Escola Bilingüe a Catalunya

CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ. FINALITATS I DOMICILI

Article 1

Amb la denominació “ASSEMBLEA PER A UNA ESCOLA BILINGÜE  DE CATALUNYA” (AEB) es construeix aquesta entitat, regulant les seves activitats d’acord amb el que estableix la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, la Llei  4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, què fa referència a les persones jurídiques i els seus estatuts.

Article 2

Les finalitats de l’associació són:

 • Promoure i difondre els avantatges del bilingüisme i del trilingüisme a la societat i aglutinar i sumar els esforços d’aquelles persones i grups que treballen amb aquest objectiu.
 • Fomentar i implementar l’ensenyament en les dues llengües oficials i en una tercera llengua estrangera al sistema educatiu.
 • Instar, enfront les administracions educatives i les institucions en general, l’adopció de mesures destinades a assegurar l’ensenyament bilingüe i trilingüe.
 • Assegurar i garantir el dret dels alumnes a rebre l’ensenyament en les llengües oficials i, si més no, en una tercera llengua estrangera i també, el dret dels pares i tutors a participar activament en l’escolarització dels seus fills o sota tutela.
 • Representar i defensar, enfront les administracions i davant els òrgans judicials, els drets i interessos de particulars dels seus associats i els de l’associació i també els interessos generals dels usuaris del sistema educatiu.
 • Defensar la neutralitat política i ideològica als centres educatius.

Per tal d’aconseguir les seves finalitats, l’associació realitzarà, promourà, difondrà, defensarà, fomentarà i impulsarà les activitats necessàries i exercirà les accions que s’escaiguin enfront les Administracions, les institucions i els òrgans judicials.

L’AEB no està vinculada a cap partit polític i manté la seva independència.

Queda exclòs qualsevol afany de benefici.

Article 3

 1. El domicili de l’associació s’estableix i està ubicat al carrer d’Aragó, 335, baixos de Barcelona.
 2. Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen a tota Espanya. Tanmateix, principalment es desenvoluparan a Catalunya.
 3. L’AEB de Catalunya té com base fonamental, les assemblees territorials, de conformitat amb el que estableixen aquests Estatuts.

CAPÍTOL II. ELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ (ELS SEUS DRETS I LES SEVES OBLIGACIONS) I ELS COL.LABORADORS

Article 4

Poden formar part de l’associació, les persones físiques que, de forma lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats. És necessari:

 1. Que tinguin capacitat d’obrar
 2. Si són menors, en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no emancipats, necessiten del consentiment dels seus pares o tutors per ser soci de ple dret, amb dret a vot a les assembles generals. Tanmateix, no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.
 3. Els menors de 14 anys poden adquirir la condició d’associats i exercir els drets derivats d’aquesta condició, per mitjà dels seus representants legals.
  La sol.licitud d’ingrés a l’associació s’adreçarà a la Junta Territorial o a la Junta Directiva de l’Associació. L’admissió dels socis és competència de la Junta Directiva de l’Associació, previ informe de la Junta Territorial.
  Les sol.licituds d’ingrés denegades per la Junta Directiva es comunicaran al sol.licitant i a la Junta Territorial que podran sol.licitar la seva revisió pel Consell de Participació de l’Associació qui decidirà si procedeix o no la denegació.

Article 5

Són drets dels membres de l’associació:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General i les corresponents a l’Assemblea Territorial a la qual estiguin adscrits.
 2. Elegir o ser elegit per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls atorgui en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord  amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l’Assemblea General i Territorial, al Consell de Participació i a la Junta Directiva i Territorial, allò que considerin pugui contribuir a millorar el funcionament de l’associació i fer més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sol.licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
 7. Ser escoltat prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 9. Fer-ne ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 10. Formar part dels grups de treball
 11. Posseir un exemplar dels Estatuts.
 12. Consultar els llibres de l’associació.

Article 6

Són deures dels membres de l’associació:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, “derrames” i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 3. Complir amb la resta d’obligacions resultants de les disposicions estatutàries.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

Article 7

La condició de membre de l’associació es perdrà per:

 1. La decisió de la persona interessada, que s’ha de comunicar per escrit a la Junta Directiva de l’associació.
 2. L’impagament reiterat de les quotes fixades per l’associació, tret que, per circumstàncies especials, l’associació l’eximeixi dels pagament. Quan realitzi el pagament de les quotes, recuperarà la seva condició de soci. En tot cas, continuarà com a col.laborador de l’AEB.
 3. Per sanció de la Junta Directiva per incompliment de les obligacions estatutàries. Fins que no s’acordi la sanció definitiva, la Junta Directiva pot acordar la suspensió cautelar del membre.

Article 8

Són persones col·laboradores, les que se senten vinculades amb els objectius de l’AEB i que, sense ser, associats, volen participar activament en les accions i activitats que l’Associació promogui.

Els col·laboradors no tenen dret a vot en les Assembles Generals i Territorials. Tanmateix, hi poden assistir, si així ho autoritza la Junta Directiva o la Junta Territorial de llur àmbit.

Les persones simpatitzants són les que sol·liciten informació de les activitats de l’associació i poden acudir a les reunions de les assemblees, prèvia autorització de la Junta Directiva o de la Junta Territorial.

Els col·laboradors com els simpatitzants, seran inscrits a un registre destinat a l’efecte a l’Associació.

CAPÍTOL III. L’ASSEMBLEA GENERAL

Article 9

 1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
 3. Tots els membres quedan subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent els absents, els que discrepin i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 10

1.    L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. Aprovar i modificar els Estatuts.
 2. Elegir separar els membres de la Junta Directiva i del Consell de Participació.
 3. Establir les línies generals d’actuació, tenir coneixement de la creació i dissolució de les Assembles Territorials i controlar l’activitat de l’Associació.
 4. Aprovar el pressupost anual i la liquidació dels comptes anuals, adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’associació i aprovar la gestió realitzada per l’òrgan de govern.
 5. Decidir la incorporació a altres associacions, federacions o coordinadores d’entitats i separar-se.
 6. Aprovar el reglament de règim interior
 7. Tenir coneixement de les sol.licituds presentades per ser soci o sòcia i també les altes i baixes d’associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva.
 8. Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i de les associades.
 9. Resoldre tota qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació.
 10. Acordar la dissolució de l’associació.

2. La relació de facultats esmentades en aquest article té un caràcter només enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 11

 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dintre dels mesos compresos entre gener i maig, ambdós inclusius.
 2. La Junta Directiva pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho estimi convenient. També s’haurà de convocar quan ho sol.licitin almenys un 10% dels associats o un terç de les assembles territorials que s’hagin constituït formalment. En aquests supòsits, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de 30 dies a comptar des de la data de la sol.licitud.

Article 12

 1. La Junta Directiva convocarà l’Assemblea General mitjançant un escrit que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 2. La convocatòria s’ha de comunicar amb quinze dies abans de la data de la reunió, de forma individual i mitjançant un escrit adreçat al domicili postal o electrònic que consti en la relació actualitzada d’associats que ha de tenir l’Associació.
 3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president o la presidenta de l’Associació. Si no hi és, l’ha de substituir, de forma successiva, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Ha d’actuar com a secretari qui ocupi aquest càrrec a la Junta Directiva.
 4. El secretari o la secretària redacta l’acta de la cada reunió, què han de signar aquest i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords presos, els resultat numèric de les votacions i la llista de persones assistents.
 5. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General, es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi i efecte que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, no obstant això, l’acta i qualsevulla altra documentació, ha d’estar a disposició dels socis i de les sòcies al local social i a la seu digital de l’associació.

Article 13

 1. L’Assemblea General es constitueix de forma vàlida sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
 2. El 10% dels associats poden sol.licitar a l’òrgan de govern, la inclusió a l’ordre del dia, d’un o més assumptes a tractar. En el supòsit que ja s’hagi convocat l’Assemblea, ho poden fer dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assembla únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos a l’ordre del dia, tret que s’hagi constituït amb caràcter universal o bé quan aquests es refereixin a la convocatòria d’una nova Assemblea General.

Article 14

 1. A les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents o representats.
 3. Per adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts, la dissolució de l’Associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una altra ja existent així com la disposició o alienació de béns, es requereix d’una majoria qualificada dels associats presents o representats (els vots afirmatius han de superar la meitat dels emesos). En tot cas,  l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es realitzarà per acord de la majoria simple o relativa dels socis i sòcies presents o representats (més vots a favor que en contra).
 4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre i quan, els associats ho autoritzin de forma expressa.

CAPÍTOL IV. LA JUNTA DIRECTIVA

Article 15

 1. La Junta Directiva dirigeix, administra i representa l’associació. Composen aquest òrgan: el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals, càrrecs que s’han d’exercir per persones diferents.
 2. El nombre de membres de la Junta Directiva serà decidit per l’Assemblea General. En qualsevol cas, sempre serà imparell. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, els quals han de ser associats, es realitza per votació de l’Assemblea General. Les persones escollides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
 3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’ha de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari sortint amb el vistiplau del president, incloent també l’acceptació del nou president i del nou secretari.
 4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec de forma gratuïta.

Article 16

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixin el càrrec durant un període de tres anys, sens perjudici que puguin ser reelegits.
 2. El cessament dels càrrecs,  abans de l’extinció del termini reglamentari del seu mandat, es pot esdevenir per:
  • Renúncia notificada a l’òrgan de govern
  • Separació acordada per l’Assemblea General
  • Incapacitat o inhabilitació
  • Mort o declaracions d’absència
 3. Les vacants que es produeixin a la Junta Directiva s’han de cobrir a la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre l’Associació, pot ocupar provisionalment el càrrec vacant a proposta del Consell de Participació.

Article 17

La Junta Directiva té les facultats següents:

 1. Representar, dirigir i administrar l’associació de la forma més àmplia que reconegui la llei. Al mateix temps, complir amb les decisions preses per l’Assemblea General, conformement amb les normes, instruccions i directrius que l’Assemblea estableixi.
 2. Prendre els acords que s’escaiguin en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tot tipus d’accions legals i interposar els recursos que pertoquin.
 3. Proposar a l’Assemblea General, la defensa dels interessos de l’associació.
 4. Proposar a l’Assemblea General, la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
 5. Convocar les Assembles Generals i control que es compleixin els acords que s’adoptin.
 6. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General per tal que els aprovi i, elaborar els pressupostos de l’exercici següent:
 7. Contractar als empleats que l’Associació pugui tenir.
 8. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 9. Establir grups de treball per aconseguir, de la forma més eficient i eficaç, les finalitats de l’Associació i, autoritzar els actes que aquest grups projectin dur a terme.
 10. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta d’aquests mateixos grups.
 11. Dur a terme les gestions necessàries davant organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir subvencions o bé altres ajuts i la utilització de locals o edificis.
 12. Obrir comptes corrent i llibretes d’estalvis en qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que existeixin en dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 29.
 13. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagi estat previst als Estatuts i donar compte a la primera reunió de l’Assemblea General.
 14. Constituir i dissoldre les Assembles Territorials.
 15. Ratificar el nomenament dels integrants de les Juntes Territorials
 16. Decidir, de comú acord amb la Junta Territorial, envers l’admissió dels nous membres i envers la suspensió o pèrdua de la qualitat de membre de l’Associació.
 17. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una forma específica a altres òrgans de govern de l’associació o que li hagi estat delegada de forma expressa.

Article 18

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin. En cap cas, no pot ser inferior a un cop cada trimestre.
 2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui, amb aquest caràcter, el president o bé si ho sol.licita un terç dels membres que la composen.

Article 19

 1. La Junta Directiva queda constituïda de forma vàlida si ha estat convocada amb l’antelació i existeix un quòrum d’una tercera part dels seus membres.
 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin. No obstant això, per causes justificades, poden excusar la seva absència. L’assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin és sempre necessària.
 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 20

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o  en diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.
 2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, a mandataris per exercir la funció que els hi confiï amb les facultats que cregui oportú atorgar-os en cada cas.

Article 21

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar al llibre d’actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior per tal que sigui aprovada o es rectifiqui, si s’escau.

CAPÍTOL V. LA PRESIDÈNCIA I LA VICEPRESIDÈNCIA

Article 22

Són pròpies del president les funcions següents:

 1. Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
 2. Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.
 3. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
 4. Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
 5. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació. Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per les quals ho deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.

El president és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

CAPÍTOL VI. LA TRESORERIA I LA SECRETARIA

Article 23

El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.

Article 24

El secretari ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies.

CAPÍTOL VII. LES ASSEMBLEES TERRITORIALS

Article 25

 1. La AEB s'estructura en assemblees territorials que tenen per finalitat promoure en el seu àmbit territorial les finalitats de l'associació.
 2. L'àmbit de l'Assemblea Territorial serà el municipal. Excepcionalment poden constituir-se mitjançant l'agrupació de municipis, i en el cas de grans ciutats per districtes o barris.
 3. L'estructura i el funcionament de l'Assemblea Territorial serà regulat mitjançant el Reglament de Règim intern. L'òrgan d'adreça de l'assemblea territorial és la Junta Territorial que és triada pels associats pertanyents al seu àmbit territorial.
 4. Les Assemblees Territorials no tindran personalitat jurídica pròpia separada de l'Assemblea per l'Escola Bilingüe de Catalunya.
 5. La constitució i dissolució d'una assemblea territorial ha de ser acordada per la Junta Directiva de l'Associació que informarà a l'Assemblea General.
 6. Les assemblees territorials, a l'efecte de distinció, inclouran en la seva denominació el nom de l'àmbit territorial al que representen, sigui est el del municipi, ciutat, barri, districte o àmbit supramunicipal (comarca, província)

CAPÍTOL VIII. CONSELL DE PARTICIPACIÓ

Article 26

 1. El Consell de Participació és l'òrgan que exerceix funcions d'assessorament, consulta i seguiment de les decisions a fi de cooperar en la consecució de les finalitats de l'associació.
 2. El Consell de Participació està integrat per representants triats per les assemblees territorials. El nombre de vocals corresponents a cada assemblea territorial serà fixat cada any per l'assemblea general en funció del nombre d'associats de cada assemblea territorial.

CAPÍTOL IX. LES COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL

Article 27

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball per a finalitats específiques serà aprovada per la Junta Directiva de l'associació que designarà els seus integrants i supervisarà les seves activitats.

CAPÍTOL X. EL RÈGIM ECONÒMIC

Article 28

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 29

Els recursos econòmics de l'associació s'alimenten de:

 1. les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres
 2. les subvencions oficials o particulars
 3. les donacions, les herències o els llegats
 4. les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se

Article 30

Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o vesses, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.
L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals -que s'han d'abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

Article 31

L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 32

En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.
Per poder disposar dels fons són precises, almenys, dues signatures, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

CAPÍTOL XI. EL RÈGIM DISCIPLINARI

Article 33

La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels socis.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l'expulsió de l'associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena a un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, ho adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.

CAPÍTOL XII. LA DISSOLUCIÓ

Article 34

L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquesta fi.

Article 35

 1. Una vegada acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. L'Assemblea està facultada per triar una comissió liquidadora sempre que ho crea necessari.
 3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor de finalitats similars als de l'associació o en obres benèfiques.
 5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords en què fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

A Barcelona, a vint-i-vuit de gener de dos mil catorze.

Teléfono Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña
607 93 21 98

Mapa Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña
C/ Consell de Cent 322, Entlo. C
(08007 Barcelona)

Email Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Facebook - Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña Twitter - Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña Youtube - Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña Youtube - Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña

Utilitzem cookies
Aquest lloc utilitza "COOKIES" per garantir el correcte funcionament del nostre portal web, millorant la seguretat, per obtenir una eficiència i una personalització superior i per recopilar dades estadístiques.
Feu clic a "ACEPTAR" per autoritzar el seu ús o a “REBUTJAR” per refusar-les. En aquest cas no es pot garantir la plena funcionalitat de la pàgina. Podeu obtenir més informació a la nostra POLÍTICA DE COOKIES aquí o al peu de la pàgina.